DERDE BLAD. i VERVOLG PLAATSELIJKE BERICHTEN. r .itc i ZATERDAG 30 JUNI 1928. M ij d r e c h t. Voor het examen gemeente* administrateur van de Ned. Ver. v. Gemeente* belangen slaagde te 's Gravenhagc de heer G. H. Foelofsen, werkzaam op het secretarie alhier. Nieuwveen. B. en W. van deze gemeente maken bekend dat op 4 Juli a,s. ten-huize van dr. Nout, 's morgens tusschen 8 en 9 uur, ge legenheid zal gegeven worden tot kostelooze inenting en herinenting. 'I Nieuwveen. In het verslag Ziekenverple ging staat voor vergoeding aan den secretaris 250. Dit moet zijn 25. Nieuwkoop. Geen Gymnastiek. Gedeputeerde Staten dezer Provincie hebben aan de Gemeente Nieuwkoop vrijstelling ver leend van de verplichting tot het doen geven van onderwijs in het vak, genoemd onder letter J der Lager-Onderwijswet 1920 (Lichamelijke oefening). Nieuwkoop. Geslaagd. Voor het eindexamen H.B.S. 5-j. cursus slaagde onze plaatsgenoot de heer A, van Dalen. Nieuwkoop. Hinderwet. Burge meester en Wethouder dezer Gemeente hebben door aanplakking bekend gemaakt, dat bij hen is ingekomen een verzoek van P. Stam, aanne mer, alhier tot uitbreiding zijner bestaande timmerfabriek met een vlakbank. De bezwarenzitting zal worden gehouden op Woensdag, II Juli a.s., des voormiddags 10 uur, ten Gemeentehuize. Nieuwkoop. Personalia. Tot tijde lijk onderwijzeres aan de R. K. Jongensschool is ter vervanging van den heer J. G. Vroonhof, die wegens eerste oefening onder de wapenen moet komen, benoemd Mej. C. Conijn te Uit hoorn. Oude water. Aan het Postkantoor alhier is gedurende de 2e helft van deze maand terug ontvangen onderstaande brief, waarvan de afzender onbekend isNebbeling, Bloem fontein 54. Oudewater. Aangesloten onder no. 40 van het Locale Rijkstelefoonnet alhier M. M. Strik, slager. Oudewater. Collecte. De alhier gehou den collecte tot aanmoediging cn ondersteu ning van den gewapenden dienst heeft opge bracht de somma ven 17.12. Oudewater. Gevonden voorwerpen. Ter gemeente-secretarie alhier zijn inlichtin gen te bekomen omtrent een gevonden rozen krans en kerkboekje. Oudewater. Hondenkeuring. Op Dinsdag 3 Juli a.s. des middags te 12 ure zal op het Gasplein alhier herkeuring plaats hebben van honden, die werden afgekeurd en tegen welke afkeuring bij Gedeputeerde Staten in beroep werd gekomen. De herkeuring zal geschieden door den heer Dr. Swart, inspecteur der Volksgezondheid. (Veeartsenijkundigen dienst). Oude water. Bouwvergunningen. Door Burgemeester en Wethoudeers werd vei-gun ning verleend aan W. A van Zuylen tot den bouw van een schuur achter zijn woonhuis aan N. A. Montijn, tot den verbouw van zijn perceel C. 42 en 42bis aan G. v. d. Lee tot den verbouw van zijn Kvoriing aan de Kromme Haven, 1 O u d e n r ij n. Vermoedelijk tengevolge van onoordeelkundig gebruikmaking van de kop» lichten, reden twee bestuurders met hunne auto's op den Rijksstraatweg nabij de brug ter hoogte van het gemeentehuis elkander aan. Behoudens vrij aanzienlijke materieele schade hadden geen persoonlijke ongelukken plaats Door de gcm. politic wordt een onderzoek naar de oorzaak ingesteld. i O u d e n r ij n. Vermoedelijk tengevolge van onoordeelkundige gebruikmaking van de kop- lichten, reden twee bestuurders met hunne auto's op den Rijksstraatweg nabij de brug ter hoogte van het gemeentehuis elkander aan. Behoudens vrij aanzienlijke materieele scha de, hadden gelukkig geen persoonlijke onge lukken plaats. Door de gem. politie wordt een onderzoek haar de oorzaak ingesteld. Polsbroek. 26 Juni. Het gebeurde j.l. Zondagavond, dat de boerenzoon Johs. S. al» hier op 't Kerkpad van hier naar Cabauw zijn stalen ros niet meer meester was, met gevolg dat de man met alles in het natte element terecht kwam Gelukkig behield de drenkeling zijn tegenwoordigheid van geest cn wist tamc» lijk spoedig op den kant te klauteren, en kwam er dus nog met een nat pak af. Rietveld. Bevolking. Onder de aandacht van belanghebbenden in deze ge meente, Barwoutswaarder en Waarder wordt gebracht, dot elk hoofd van een huisgezin verplicht is, binnen 2 weken aan het gemeen tebestuur kennis te geven van ieder lid, dat in zijn gezin wordt opgenomen of daaruit goat, inwonende dienst- en werkboden daar onder (begrepen. Soortgelijke kennisgeving geschiedt door een efzonderlijk levend per soon, wanneer hij iemani bij rich opneemt Rietveld. Arbeidswet. Onder de aandacht van belanghebbenden in deze ge meente, Barwoutswaarder en Waarder wordt gebracht, dat een kirtd beneden 14 jaar of nog leerplichtig, geen arbeid mag verrichten, noch werkzaamheden, die uitsluitend op grond van het bepaelde in artikel 1, 1ste lid, onder C der Arbeidswet niet els arbeid zijn aan te merken. Snelrewoard. Bij besluit van Gedepu teerde Staten van Utrecht rijn de dienstplich tigen der lichting 1929 G A. van Vliet, A. Th. de Wit voorloopig cn W. Vlooswijk voor goed vrijgesteld van den dienstplicht wegens broederdienst. Snelrewoard. Aan de Universiteit te te bevorderen. Hierna sluiting. schil W i 1 n i s. Door verschillende omstandigheden waarschijnlijk ook wel door die van de weers- U0recht ««teldUdA v. d. laatsten tijd, ziet men reeds ver - - i e ii n i id a n a nrtceonArt frArt/lft, ll/Oflr I inr el 11 mi reidend examen de Heer J. Lekkerkerker alhier Uithoorn. Door Gedeputeerde Staten van Noord»Holland is aan het bestuur van den Uithoornschen polder vergunning verleend tot het stichten van een motorische (Diesel) bcma# ling. V i r. k c v e e n. D<? heer Y. de Jager alhier, is aan de Universiteit te Utrecht geslaagd voor het doctoraal examen in de geneeskunde. Vinkeveen. Groenteveilingbericht, 27 Juni. Peulen 2435, dikke peulen 1829, dop erwten 2224, spercieboonen 8288, snijboo j nen 5466, tuinboonen 710, spinazie 69, postelein 45 cent, alles per K.G.; bloemkool le soort 813, 2e soort 4—8, 3e soort 25 ct. per stuk; spitskool 58 ct. per stuk; peen 610 cent per bos, komkommers 912 cent per stuk, rabarber 3050 cent per 10 bos, kropsla 6 cent per 10 stuks, aardbeien 0—10 cent per doosje, idem per pond 20—27 cent, idem per slof 9 ct. Vinkeveen. Bij de werkzaamheden aan de waterleiding is op een nacht uit een gesloten kist 50 K.G. lood gestolen. Naar den dader wordt gezocht door de politie. Vinkeveen. Het mond- en klauwzeer woe* kert langzaam voort. Het meerendeel der be smette boerderijen ligt in Groot-Mijdrecht; laatst werd de boerderij aan den Proostdijerw. van P. van Oosterom van het voorgeschreven kenmerk Vinkeveen. De Pondskoekersluis zal in verband met te verrichten werkzaamheden van 2 tot 7 Juli a.s. voor dc vaart gestremd zijn. Vinkeveen. De lasten van het Iloog» heemraadschap Amstclland kunnen op 13 Sep» tember a.s. ten Raadhuize te Mijdrecht worden voldaan, des namidadgs van 13 uur. «r Vinkeveen. De rekening van inkomsten en uitgaven van het Hoogheemraadschap Am* stelland ligt gedurende de maand Juli ter secretarie van dat Waterschap voor belang» hebbenden ter inzage. Vinkeveen. Aan den heer Verhoek alhier is verlenging verleend van zijn vergunning tot het rijden met een autobus op Utrecht Vinkeveen. Blijkens het verslag van de scheidene personen zonder werk. Dat dit nu reeds om dezen tijd van het jaar voorkomt, geeft geen prettigen indruk van de gesteldheid van die inwoners dezer gemeente, W i 1 n i s. Vertrokken E. J. van Dam naar Nieuwkoop. M .J. van der Linden naar Vinkeveen. J. Brinkhuijsen naar 's Gravenhage. J. B. Steenbergen naar Vinke veen. J. Holland naar vVaddinxveen. J. van Scherpenzeel naar Leimuiden. J. R. R. van Eijk naar Kockengen. Ingekomen: G. Brouwer en J. C. Compier van Vinkeveen. M. W. Bouwman van Kamerik. W i 1 n i s. Dinsdagnamiddag is er in den Wil- nisschen polder een keet afgebrand, die aldaar stond voor de te werkgestelden uit Amsterdam. De oorzaak is onbekend. Verzekering dekt de schade. W i I n i s. Voor het kantongerecht te Breu- kelen-Nijenrode werd C. E. wegens overtreding van de politieverordening veroordeeld tot f 3.— boete subs. 1 week tuchtschool. De 13-jarige G. B. kreeg een berisping wegens overtreding van de M. en R. W. W i 1 n i s. Naar wij vernemen zal het werk in den Wilnisschen polder met de helft van de te werkgestelden worden voortgezet en zullen er na Zaterdag a.s. in plaats van 100 slechts 50 arbeiders werkzaam blijven. Wilnis. Een bclastingnierk 1928 gevonden, waarover inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente-veldwachter. Wilnis. Alhier is opgericht een afd. van het Centraal Genootschap voor Kinderherstel- lings- en Vacantiekolonies. Het bestuur bestaat uit de dames: R. A. Mees-ten-Oevervan Dij ken, B. van Roon, E. Eerenst, C. Koen, H. v. Soest, en J. van Sevenhoven. Het doel der afd. is nog dezen zomer een 2-tal bleekneusjes uit te zenden. Ouders wier kinderen hiervoor In aanmerking kunnen komen, moeten zich vóór 10 Juli schriftelijk aanmelden bij Mevr. Mees-ten- Oever. Wilnis. Ds. J. D. van Hof, predikant der Ned. Herv. Kerk alhier heeft het beroep naar Oud-Beijerland aangenomen. Voor Driessum- Ridderkerk en Doornspijk heeft hij bedankt. Wilnis. Door Burg. en Ueth. dezer ge meente is aan B. van Waldervecn vergunning verleend om op het perceel grond, kadastraal N.V. Prov. Utr. Electr. Maatschappij over 1927 j bekend als sectie B. No. 3259, voor rekening werd in dat jaar in deze gemeente verbruikt j van den Heer D. Verkerk eenige vernieuwingen 91.447 K.W.U. tegen 74.643 in het vorig jaar. Vinkeveen. De heer Y. de Jager alhier, is aan de universiteit te Utrecht geslaagd voor het doctoraal examen in de geneeskunde. Wilnis. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente, gehouden den 26en Juni 1928. Vinkeveen en Waverveen. Burge-j Tegenwoordig zijn de heeren I. Padmos, bur- j meester en Wethouders brengen ter openbare gemeester, C. Knigge, W. de Jong Jzn., M. van I kennis dat op 27 Juni 1928 is afgekondigd het der Vaart, A. Verkaik, P. de Graaft, J. van der aan te brengen aan het woonhuis van den heer Verkerk voornoemd. raadsbesluit, dd. 30 Maart 1928, tot vaststel ling van de rooilijnen ten noorden en ten zui den van den Uitweg (strekkende van den Hee- renweg te Vinkeveen tot den Ringdijk van het waterschap Groot-Mijdrecht). Vinkeveen, 27 Juni 1928. K. L. J. WOUTERS, Burgemeester. J. EKEL, Secretaris. Vleuten. Dinsdagmorgen vergaderde dc Raad dezer gemeente onder voorzitterschap van den heer J. A. Verder, burgermeester. Te» genwoordig waren alle leden. De voorzitter brengt ter tafel een ontwerp» verordening tot wering van ontsierende reclame binnen de kom der gemeente c.q. in het niet landelijk deel der gemeente. Dc voorz. zegt dat er provinciale voorschrif* ten bestaan voor het landelijk deel der ge» mcentc, waardoor reeds vele reclames zijn ge» weigerd. Het is wenscheljjk dat de gemeente ook verschriften maakt voor de kom om wer» kelijk ontsierende reclame te weren. In meer» dere gevallen is reclame toegestaan onder goed» keuring van B. en W. Het ontwerp wordt met algemecnc stemmen aangenomen. Vervolgens wordt een verordening tot aan» vulling der Algemeeno Politieverordening aan» genomen betreffende het voetballen op de openbare wegen en pleinen, het zwemmen of zwem» of badgereed te maken binnen 200 M. vanaf woningen^ kerken en scholen, cn meer uitvoerige bepalingen betreffende maatregelen tc nemen bij hooibroei, waarbij meer mede» werking van belanghebbenden wordt voorge» schreven. Op een verzoek van het N. H. School» bestuur om een bedrag van f 300.beschik» baar te stellen voor de aanschaffing van nieuwe leermiddelen voor de nieuwe school wordt gunstig beschikt. In verband met een arrest van den Hoogen Raad wo.dt aan B. cn W. een algemeenc mach» tiging verstrekt tot het aangaan van burger# rechtelijke handelingen ter uitvoering van door den Raad genomen besluiten. Ingekomen zijn een tweetal verzoeken van de Vrijwillige Brandweer alhier. 1. Om dit jaar eene subsidie te mogen ontvangen van f 75. voor kosten van onderricht der leden door instructeurs van den Provinciale Brandweer» bond, voor zaalhuur der vergaderingen en voor kosten van bureaubehoeften. Hierop wordt gunstig beschikt. 2e. Om aan B. en W. een crediet too te staan van ongeveer f 1300.— voor installatie der opgerichte vrijwillige brandweer en wel voor aanschaffing van meer# dere slangen, rookmaskers, gereedschappen, lantaarns, reddinggordcls, brandladder, hel men, jassen, nummerpenningen en onderscheii dingsteckenen. B. en W. stellen voor aan hen een crediet toe te staan van f 1000.voor aanschaffing van genoemde artikelen, omdat dit bedrag hen voorloopig voldoende voor» komt. Algemeen is men van meening dat het ge» vraagde bedrag vrij hoog loopt. De voorzitter cn de heer Van Kleef beplci» ten uitvoerig dc noodzakelijkheid dezer uitga» ven, waarna het gevraagde crediet wordt toe# gestaan. Tenslotte wordt besloten bij het vcrlcenen uiterlijk schoon van nieuw te bouwen huizen aanslag in de hondenbelasting dus te regelen naar de verminderde belasting. De Voorzitter deelt mede, dat dit verzoek nog niet door Burgemeester 'en Wethouders is be handeld, zoodat daar geen voorstel van ge noemd college is. Uit de besprekingen blijkt, dat de hond van adressant niet als waakhond kan worden aan gemerkt, zoodat besloten wordt zijn aanslag in de hondenbelasting ad f3 te handhaven. Punt 4. Adres van C. Broere, brandstoffen- handelaar, alhier, houdende verzoek zijn aan slag in het schoolgeld dienst 1928-1929 te wil len verminderen en te willen regelen naar zijn zuiver inkomen. Burgemeester en Wethouders stellen voor, de aanslag van adressant te handhaven, aangezien die aanslag is geregeld naar de klasse waarin het door adressant opgegeven inkomen valt. Hiertoe wordt besloten. Punt 5. Afschrijving van schoolgelden over het dienstjaar 19261927. Besloten wordt aan verschillende belasting plichtigen afschrijving te verleenen, wegens vertrek uit de gemeente, het verlaten van de school door leerlingen, vermindering van den aanslag der Rijksinkomstenbelasting, en ziekte van kinderen, n.l.: De Nederduitsch Hervormde School tot een totaal bedrag van f 156.78; de Christelijk Nationale School (Uitweg) tot een totaal bedrag van f74.71; de Christelijk Nationale School in het dorp tot een totaal bedrag van f 120.07. Punt 6. Afschrijving van hondenbelasting, dienst 1927. Besloten wordt aan verschillende belasting plichtigen afschrijving te verleenen van ge noemde belasting, wegens vertrek uit de ge meente, afschaffing van hun hond, vermindering van den aanslag, enzoovoorts. tot een totaal be drag van f24.50. Punt 7. Wijziging der begrooting voor het dienstjaar 1927. Besloten wordt van de post: „Onvoorziene uit gaven" een bedrag van f 25 over te schrijven op den post: „Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting", wegens te wei nig berekende aansluitgarantie voor de verlich ting aan het Woerdensche Verlaat. Punt 8. Wijziging der begrooting der inkom sten en uitgaven dezer gemeente voor het dienstjaar 1928. Besloten wordt een nieuwe post aan deze be grooting toe te voegen, ad f350 en de post volg- nommer 97 te verhoogen met f300 alsmede de post „Onvoorziene uitgaven" met een bedrag van f 650 te verminderen. Punt 9. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling, betreffende den bouw en de exploitatie van een waterleiding door de gemeenten Ab coude-Proostdij, Achttienhoven, Breukelen- Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Kockengen, Laag-Nieuwkoop, Loenen, Loenersloot, Maarsse- veen, Maartensdijk, Mijdrecht, Nigtevecht, Tien hoven, Vreeland, Westbroek en Wilnis. De Stichting „Drinkwaterleiding Noord-West- Utrecht" stelt voor tot voorgenoemde wijziging te besluiten en aan Heeren Gedeputeerde Staten te verzoeken aan den Raad dezer gemeente daar toe machtiging te willen verleenen. De heer Knigge deelt mede, geen bezwaar te gen het vragen van deze machtiging te hebben, doch deze daad staat in nauw verband met de wijziging der genoemde gemeenschappelijke re geling zelf. „Wij moeten wel weten wat wij doen," zegt spreker. Er wordt gevraagd, artikel 3 te mogen wijzigen en wel in dier voege, dat voor sommige gemeenten een bijzonder tarief kan worden toe gepast. Dit geeft spreker aanleiding aan den Raad den grondslag tot deze wijziging te moeten me- dedeelen. De Raad heeft geen gelegenheid om inzage te nemen van de daarop betrekking hebbende stuk ken, en zou als een dergelijk voorstel ter tafel komt, allicht zijn toestemming geven. Eén van de gemeenten, die aangesloten is, heeft volgens sprekers meening, zeer ondoordacht gehandeld. Bij de aansluiting aan de „Drinkwaterleiding Noord-West-Utrecht", heeft die gemeente er niet aan gedacht, dat door den Raad reeds vroe ger aan een ander concessie voor het aanleggen van een waterleiding was verleend. Onze stichting is begonnen water in die ge meente te leveren, doch deze levering is thans weer stopgezet. De bedoeling is nu artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling zoodanig te wij zigen, dat voor de bedoelde gemeente, zoo noo- dig een lager tarief kan worden vastgesteld. Spreker kan zich hiermede niet vereenigen. Heeft die gemeente indertijd een fout begaan, dan moet ze ook de gevolgen daarvan maar dra gen. Hij brengt het hier ter sprake omdat een en ander in het belang is van deze gemeente en ook in dat van Mijdrecht. De heer Knigge had dan ook van den Voorzit ter verwacht, dat deze de noodige toelichting zou hebben gegeven, en geeft den Raad in over weging voorzichtig te zijn met het nemen van een besluit in deze. De Voorzitter acht het van den heer Knigge voorbarig, deze toelichting nu reeds in cleze vergadering te hebben gegeven, omdat de wijzi ging op zichzelf nog niet aan de orde is, en wil thans zelf niet verder op deze zaak ingaan. Zonder verdere beraadslaging wordt over eenkomstig het voorstel van de Stichting, be sloten. Punt 10. Machtiging aan Burgemeester en Wethouders om den nieuwen verbindingsweg naar het station van straatverlichting te voor zien. Deze machtiging wordt zonder hoofdelijke stemming verleend. Rondvraag. De heer Van der Vaart zou het zeer wensche- lijk achten, als op den Heerenweg op ongeveer 150 meter afstand van den nieuwen weg, bor den werden aangebracht, ,zeer gevaarlijke weg- kruising". De heer de Graaff acht het noodig, dat de tol op de Wilnische Zuwe des avonds verlicht wordt. De heer Van der Vliet geeft in overweging de wegen te onderhouden met een meer fijnt grintsoort, vooral gedurende de zomermaanden. De Voorzitter neemt van deze mededeelingen nota. De heer Knigge zou er voor zijn een tweedt vaste werkman aan te stellen, daar hij meent, dat zulks voor de gemeente voordeeliger zou uitkomen. De Voorzitter zegt toe deze zaak nader in overweging te zullen nemen. Vervolgens verzoekt de heer Knigge tot onge- Vliet en h. B. de Jong, leden De Voorzitter opent de vergadering met ge bed, waarna de notulen na een kleine aanvulling worden goedgekeurd. Medegedeeld worden de navolgende ingeko men stukken: het goedgekeurde besluit van den Raad dezer gemeente tot het aangaan van een geldlcening van ten hoogste f 11000 ter bestrijding van de kosten van aanleg van een rechten verbindings weg naar het station; het goedgekeurde Raadsbesluit tot aankoop van een strook water van den heer C. v. Seven hoven, ten behoeve van den aanleg van genoem den verbindingsweg; het goedgekeurde besluit van den Raad tot heffing van 125 opcenten op de hoofdsom der Rijksinkomstenbelasting; de goedkeuring van de wijziging der begroo ting, dienst 1927 en 1928; proces-verbaal van de opneming der boeken en kas van den gemeente-ontvanger op 12 Juni j.l.; rekening van baten en lasten en de balans van de Hollandsche Electrische Spoorwegmaat schappij over het jaar 1927, waaruit blijkt, dat deze rekening een nadeelig saldo aanwijst l.t derhalve geen uitkeering aan deze gemeente kan geschieden. Deze stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Verder komt Ier tafel het door Burgemeestei en Wethouders opgemaakte verslag van den toestand der gemeente over het dienstjaar 1927. Besloten wordt dit verslag bij de Raadsleden te doen circueleeeren. Verder komen in behandeling de navolgende punten: Punt 1. Adres van het bestuur der afdeeling Wilnis van het Centraal Genootschap voor kin- derherstellings- en vacantiekolonies, waarbij verzocht wordt uit de gemeentekas jaarlijks een bedrag te willen beschikbaar stellen voor de uitzending van zwakke kinderen uit deze ge meente of een vaste bijdrage te verstrekken per uit te zenden kind. Aangezien dit adres pas is ingekomen, wordt het gesteld in handen van Burgemeester en Wet houders om advies. Punt 2. Een adres van G. Wismeyer, houden* de verzoek hem wederom een vergoeding van f 2 per week te willen toekennen, voor het vervoer van zijn zoontje Hendrik, naar de school in het dorp, gedurende het schooljaar 1928-1929. Daar adressant reeds eenige malen een ver goeding als bedoeld bij artikel 13 der Lager On derwijswet 1920, heeft genoten, stellen Burge- meeeter en Wethouders voor aan adressant we- [t derom een vergoeding van f 2 toe te kennen, voor elke week, dat genoemd kind de school be zoekt. Zonder beraadslaging wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders aangenomen. Punt 3. Reclames hondenbelasting, a. P. Veelenturf alhier, verzoekt zijn aanslag in de hondenbelasting, dienst 1928 weder te re gelen naar de verminderde klasse ad fl, daar zijn hond als waakhond dient te worden aange merkt. Burgemeester en Wethouders stellen voor gun stig op adressants verzoek te beschikken, waar toe besloten wordt. van bouwvergunningen zoonoodig het adviesj te vragen van den Bond Heemschut om het. als b. P. van Houten alhier verzoekt zijn hond veer half Juli eenige consideratie te gebruiken waakhond te willen beschouwen cn den^tcn opzichte van de toepassing der voorschrif ten, betreffende het houden van bijen, daar op het oogenblik de bijen zwermen en moeielijk vervoerd kunnen worden. De heer Van der Vaart deelt naar aanleiding hiervan mede, dat hij' onlangs op een kweekerij is geweest, waar bijen gehouden en ook kom kommers geteeld werden. Deze kweeker lachte er om, toen spreker vertelde, dat in deze ge meente een verbod was op het houden van bijen in verband met de komkommerteelt Thans gaat de vergadering in geheime zitting over en nadat deze geëindigd is, sluit de Voor zitter, daar niemand meer het woord verlangt, de openbare vergadering. Wilnis. Belanghebbenden worden er op gewezen, dat in verband met te verrichten werkzaamheden de Pondskoekersluis van 2 tot 7 Juli a.s. voor de vaart gestremd zal zijn. Wilnis. Blijkens het verslag van de N.V. Prov. Utr. Electr. Maatschappij over 1927 werd in dat jaar in deze gemeente verbruikt 31.447 K.W.U. tegen 30.376 in het vorig jaar. Wilnis. Woensdag zijn van een 3-tal rij wielen, die in een schuur stonden op de ont gonnen grond in den Wilnisschen polder, de banden vermoedelijk met een mes stuk ge sneden. Een van die rijwielen behoorde aan een der opzichters bij de te werk gestelden uit A'dam, terwijl de 2 andere aan de ge- boerders van der Z. uit Wilnis toebehoorden. In dien schuur hadden dien dag een aantal te werk gestelden tydens het regenachtige weer eigentijd binnen geweest. Of deze laffe daad in verband kan worden gebracht met het feit dat een 50-tal van die arbeiders deze week voor het laatst alhier werkzaam zijn, valt niet te zeggen. Wel schynt er naar wy vernemen de laatste dagen onder hen een verkeerde geest te heerschen. Wilnis. Maandag 2 Juli a.s. zal de motor spuit alhier beproefd worden. W a a r d e r. B. V. L. Van de af deelingen Waarder, Barwoutswaarder en Rietveld van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, zul# len 23 personen deelnemen aan den grooten Landstormdag in September a.s. te houden te 's Gravenhagc, bij tc wonen. Waarder Vrijdagavond had een jongen van C. alhier, het ongeluk met zijn hoofd in een hooivork te vallen. Hierdoor werd hij onder oog verwond. W a a r d e r. Naar men- ons mededeelt zal de centrale verwarming in de Ned. Herv. Kerk alhier worden aangelegd door den heer R. tc Bodegraven. W a a r d e r. Gevonden Voorwerpen. Een rijwielbelastingmcrk 1928. Inlichtingen ver» strekt dc gemeenteveldwachter. Barwoutswaarder. Jachtakten. •-* Onder de aandacht van belanghebbenden in deze gemeente, Waarder en Rietveld wordt gebracht, dat een jachtakte geldig is van Juli tot en met 30 Juni d.a.v. In. verband hiermede lette men wel tijdag <ie aanvrage te doen. Barwoutswaarder. B. V. L'. - De heeren W. C. Versloot cn G. van Veenen- daal zijn respectievelijk benoemd als voor zitter van de ofdcelingen Barwoutswaarder en Rietveld van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. W i 11 e s k o p. 'Aan J. van Kats ls voorgoed vrijstelling van den militairen dienst verleend wegens broederdienst en aan G. G. van Schaik voorloopig. Ze g v e 1 d. Onze plaatsgenoot A. de Leeuw slaagde voor het eindexamen 5-jarige H.B.S. te Woerden. Zevenhoven. Door den heer T. Visser te Alphen a. d. Rijn is de benoeming tot hoofd der Chr. School alhier aangenomen. Zevenhoven. Tot consulent der Herv. Gem. te Nieuwveen is aangewezen Ds. J. R. Wolfcnsberger alhier. Zevenhoven. De heer J. v. d. Graaf, tijd. benoemd tot onderwijzer aan de Chr. School alhier, is aangesteld als kweekeling aan een school te Amsterdam. Zevenhoven. Op Dinsdag 24 Juli nam. half 8 uur hoopt men vanwege de Ring Aar en Amstelstreck op het weiland van G. Domburg der Jongelingsvereeniging op Ger. grondslag, een openlucht»samcnkomst te houden. Zevenhoven. Zaterdagavond zat onze gemeente weer eens in 't donker. Elcctra gaf geen stroom. De afgedankte staande petroleum# lampen bewijzen dan goede diensten. Een hangspctrolcumlamp heeft men natuur» lijk niet hangen, cn zou te bewerkelijk zijn die aan te hangen. Zw emmerde m. Den heer W. F- von Dort, onderwijzer aan dc R. K. Jongens school Hoofd do heer E. A. Bogaort, alhier, is in gelijke betrekking benoemd aan een RJC. school te Vreeswijk. Zwammerdam. Op het gem'eente- terrein achter dc villa ,3uitendorp" alhier, hield de E. N. B. O. (Eerste Nederlandsche Brandbhisch-Onderneming te Amsterdam) een demonstratie met haar handblussclvers* in tegenwoor«iigheid van het Dagelijksch Be stuur en verdere genoodigden en tal van be- langste Henden. Een massa zeer brandbare stoffen werd overgoten met petroleum ben zine, teer, enz. en vervolgens met het vuur in aanraking gebracht. Geweldig© rookko lommen en vlammen die opstegen trachtende alles te vernielen. Op de meest eenvoudige wijze werd daarop het bluschappaioat in werking gesteld, met gevolg idat eensklaps de vlammen volkomen werden gedoofd. De nuttigheid van het bezit van een dergelijk apparaat is door deze proefneming op de meest efdoende wijze gedemonstreerd. Zwammerdam. Zondagmorgen werdi von den kansel bekend gemaakt dat vorige Zondag was gecollecteerd een gouden tientje te verdeelen in 5 voor de Zending en 5 voor do Diaconie. Ds. Kloots hoopte dat dit voorbeeld navolging mocht hebben.

Digitale Krantenarchief - RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Woerdensch Weekblad 1925-1940 | 1926 | | pagina 9