Duizendste autobus van Den Oudsten naar N.S. Oud-minister De Brauw D.S. '70 wil niet persé gelijk hebben H. J BLONK - V% II K K II t N t Zeventig procent CNV-leden vóór federatie Woerden In Woerden werd maan dagavond 'n grote rayonvergadering gehouden van het CNV. De vergade ring was bedoeld voor de leden in Woerden. Driebruggen. Kamerik. Linsehotcn. Nieuwerbrug, Waarder en Zegveld. De bedoeling was deze leden volledig te informeren over de momenteel in de vakbeweging aan de orde zijnde zaken, als samenwer king tussen de vakcentrales (wei of geen federatie) en de interne orga nisatie en structuur van de christe lijke vakbeweging. Daarover sprak de heer II. J. .>1068, secretaris van het C.N.V. Voor en tegen. Hij gaf een overzicht van het ont staan en het functioneren van de huidige samenwerking der vakcen trales en van het NKV-voorstel tot het oprichten van een federatie en de voorwaarden hieraan gesteld. De discussie had voornamelijk be trekking op garanties voor levens beschouwelijke aspecten van het vak bondswerk en dan toegespitst op de samenwerkng. Enerzijds bestond er vrees voor het verloren gaan van de eigen identi teit van het CNV als het zou toe treden tot een federatie. Anderzijds achtte men een nauwere samenwer kt"* t"ss®n de drie vakcentrales noodzakeijk en onder bepaalde voor- vv aarden acceptabel h« rivg^kstc v°°™">*rde is dat het CNV bij principieel afwijkende Hen en* het recht moet behöu! naar K"1 een eigen standpunt naar buiten te treden. Na een discussie werd onder de aan wezigen een enquete gehouden Daar uit bleek dat 10% zich vóór een fe deratie van de drie vakcentrales had uitgesproken. Fikse serie verkiezings bijeenkomsten Woerden Ook in Woerden is hel duidelijk merkbaar, dat de verkie zingen in aantocht zijn. Nagenoeg alle partijen organiseren verkiezings bijeenkomsten of ontplooien op een andere manier activiteiten. Voor de VVD sprak maandag mi nister Geertsema; maandag 13 no vember is er een streekvergadering van de SGP (half acht in Concordia) met als sprekers de heren A. Vlas blom en ds. H. G. Abma: dinsdag 14 november spreken er maar liefst drie Kamerleden voor de KVP. Dat ge beurt dan in de unieke Willemshoeve aan de Utrechtsestraatweg, waar het woord wordt gevoerd door mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen en de heren P. van Ziel en T Brou wer. Eerste is specialiste op sociaal gebied, de heer Van Zeil is hoofdbe stuurder van de vakorganisatie NS en de heer Brouwer is financieel ex pert en lid van het Europees parle ment. Woensdag 15 november komen de kopstukken van DS '70 in de morgen uren naar Woerden; vrijdag 17 no vember spreekt het Tweede Kamer lid mr. W Scholten, lid van de Twee de Kamer voor de CHU in De Meent (20.00 uur) en woensdag 22 novem ber komt dr. C. Boertien. minister zonder portefeuille, belast met de ontwikkelingssamenwerking om 20 uur in De Kluis spreken voor de AR kiesvereniging. AGENDA Zaterdag II november: Experimentele toneelgroep „Dzjatsh". 20.15 uur in Studio Kreater. Filmavond C.J.V. „Zo eerlijk als goud" 20 uur in Concordia. Maandag 13 november: Jaarvergadering IJsclub Woerden. 20 uur in De Kluis. Streekvergadering SGP. Sprekers ds. H G. Abma en de heer A. Vlas blom, 19.30 uur in Concordia. Dinsdag 14 november: Forumavond KVP. Forumleden mevr. M. H M. F. Gardeniers-Berendsen en de heren P, van Zijl en T. Brou wer, 20 uur in Willemshoeve. Woensdag 15 november: Kindermiddag Ned. Ver. van Huis vrouwen, 14 uur in grote zaal Con cordia. Verkoopdag Welfarewerk. Vanaf 10 uur bejaardencentrum 't Oude Landt. Werkgroep humanistisch verbond Spreker de heer Terwan. Onder werp: „Bejaardentehuis ja. bejaar dentehuis nee", 20 uur bij familie Nieuwenhuis, Esdoornlaan 45. Donderdag 16 november: Vergadering Plattelandsvrouwen met Katholieke Vrouwenbond. 19.30 uur in grote zaal Concordia. Vrjjdag 17 november: Verkiezingsbijeenkomst CHU. Spreker mr. W. Scholten. 20 uur in „De Meent", Staatsliedenkwartier. Klaverjaswedstrijden Sportlust t.b.v. busje gehandicapten, 20 uur in de kantine sportvereniging. Jubileumuitvoering „Houvast". 20 uur in dr. Dijkstrahal. Zaterdag 18 november: Receptie Ned. Ver. van Huisvrouwen t.g.v. 40 jarig jubileum. Van 14 30— 16.30 uur in De Kluis (Achterstraat). Feestavond Ned. Ver. van Huisvrou wen. 19.30 uur in De Kluis. Maandag 20 november: Algemene ledenvergadering water sportvereniging „De Greft". 20 uur in Concordia. Vergadering van Christen Democra tische Jongeren, 20 uur in boven zaal Concordia. Woensdag 22 november: Verkiezingsbijeenkomst A.R. Spreker dr. C. Boertien, 20 uur in De Kluis Zorg voor landsbelang staat voorop Bromfietser aangereden WOERDEN ..I» de behoefte >«n de politieke partijen en ook van D.S. '70 om duidelijkheid te verschaffen aan de Nederlander kiezer nu werkelijk wel zo groot zoal» irdrrr partij zlrh voordoet? Een vraag die w (J vorige week vrijdagavond tijden* het eonvu meren van een pannekoek in hotel „De Zalm" in Gouda voorlegden aan de ex-minister van Wetenschapsbeleid voor D.S. '70. Jhr. mr. M. L. de Rrauw Rustig en gelijkmatig u zijn antwoord op de divervragen gezteld door een aantal collega verslaggever* Zonder veel omhaal concludeert hij. dat er aan de Nederlandse politiek momen teel een heleboel achort ..Uw uittreden uit de regering was dat nu een rechtstreeks gevolg van het feit dat u parse gelijk wilde hebben, of een werkelijke zorg over de inflatie zoals deze zich toen en than* aandient in de Nederlandse maatschappij'' De vraag verrastte hem niet. want on omwonden was zijn antwoord „Perse gelijk hebbwi?, nee dat geloof ik niet maar inderdaad, de zorg om lands belang was de directe aanleiding die duizend gulden Mu il dal we! juist gezien ro betwiste maatregel mt een onderdeel van een totaal beleid Je mag en kan niet deze zaak los zien van elkaar j den prau maar de Jartgr i raat we Utrechtae» letsel aar onfortuinlijke b H t> f poortz i e k en ti: Inflatie bestrijding" r K, Fi mavond van de V.J.V i Zijn sere ogen lichten fel <.p en Woerden Bij de N.V. Carrosserie- fabriek Den Oudsten was het vorige week donderdag feest Op de 2e no vember 1972 werd daar de duizend ste autobus afgeleverd aan de Ne derlandse Spoorwegen. Op zichzelf gten wereldschokkend gebeuren, maar voor een directie van een goed lopend bedrijf met fikse orderpor tefeuille toch wel een feit nm eens even nader bij stil le staan. Want het lijkt dan misschien wel eenvou dig om een eenmaal bestaande rela tie met Nederlands grootste afne mer te handhaven, de Technische Research Control Afdeling houdt continue de vinger aan de pols wat kwaliteit en ontwikkeling betreft Aldus directeur C. den Oudsten in zi.in toespraak, waarin hij het later c.ok nog wel iets minder eufemistisch uitdrukte: „wij zullen zeker orders blijven krijgen van de NS, zolang we maar de beste kwaliteit leveren tegen de laagste prijs'.!" Bus werd soort bouwdoos. De duizendste bus stond feestelijk opgesteld in de nieuwe hal van de polyester-afdeling. vOflafTMn burge meester Ter Haar Romeny in dit feestjaar de „historische" eerste steen heeft gelegd. Het „feestvarken" werd omringd door een groot aantal genodigden, onder wie directieleden van de Nederlandse Spoorwegen en dochterondernemingen. Het college van B en W van Woerden was ver tegenwoordigd door wethouder L. van Dommelen en gemeentesecreta ris J. Eisses. De heer C. den Oudsten noemde in zijn hartelijk welkomstwoord het afleveren van een duizendste bus aan één en dezelfde cliënt toch wel een gebeuren. Een gebeuren, mede mogelijk gemaakt door aller streven naar een ver doorgevoerde standaardisatie, waardoor een bus een bouwdoos kon worden. Kunstwerk aangeboden Na dank gebracht te hebben aan di verse functionarissen voor de goede samenwerking, noemde de heer Den Oudsten het een zeer fraaie bijkom stigheid, dat de man die de eerste zelfdragende bus kreeg van deze duizend ook de duizendste krijgt. Dat is de heer Bruins, directeur van de FRAM (Heerenveen). Ter herinering werd de heer Bruins een fraai emaille-kunstwerk aange beden, vervaardigd door Herman Prins en weergevend en'symbolise rend de taak van het busvervoer in de verbinding tussen stad en land en zelfs tussen man en vrouw. De heer Bruins, die zich de over dracht van de eerste bus met een zelfdragende carrosserie in 1956 nog heel goed herinnerde en tevens rele veerde aan de prettige relatie met Den Oudsten, aanvaardde het kunst werk in grote dank. Mr. H. A. Dupuis. coördinator van de autobussectie van de N.S. en voor zitter van de managementgroep van Prachtig succes voor Woerdense kapster Woerden De Woerdense kapster Yvonne Brinkman-Standaar heeft in het laatste weekend weer een prach- ig internationaal succes geboekt. Zij nam in Brussel deel aan het grote .Journee d' Atoom", met 40 andere dames en heren (in meerderheid heren), afkomstig uit Amerika en Europa (Frankrijk. Duitsland. Bel- Italic. Zwitserland. Engeland en natuurlijk Nederland) Na twee dagen kappen zondag en maandag bleek Yvonne op alle punten eerste te zijn geworden. Zij won de Grand l'rix op het onderdeel Cocktail Kapsel en de Grand Prix op het onderdeel „Dagkapsel omwer ken tot groot avondkapsel". En door deze beide „poules" Ie winnen, ein digde zij ook als eerste in het Alge meen klassement en won de Gouden Krul. de belangrijkste prijs van dit toernooi. Een prachtig succes, dat een gelukwens meer dan waard is de dochterondernemingen, noemde een getal van 1000 wel niet zo veel. maar wel als men de bussen achter elkaar zou zetten, de nota's bij elkaar zou tellen of met de zitplaatsen een groot stadion zou vullen. Hij prees de leverancier voor het afgeleverde product en de steeds weer geleverde prestaties en bood ter herinnering aan dit gebeuren de heer Den Oud sten een kleine gouden autobus aan Als voorzitter van de inkoopcommis sie gaf de heer L. Hortensius tenslot te uiting aan zijn bewondering voor het organisatietalent van de directie en de arbeidsproductiviteit bij de N.V. den Oudsten. Hij noemde het een unieke presta tie van het bedrijf om zoals deze zomer is gebeurd, tussen de normale productie door snel even twintig De genodigden luisteren in de nieuwe fabriekshal naar de heer Den Oudsten achter de micro foon terwijl de duizendste bus gereed staat om afgeleverd te worden. „Duizend gulden maatregel" Praten met oud-minister De Brauw zou natuurlijk niet kunnen zonder de „duizend gulden maatregel" en de ln- flatiebestrijding aan ie snijden Over eerstgenoemd onderwerp Mij is veel verweten toen ik deze maat regel in de Kamer moest verdedigen De belangrijkste was wel dat juist door deze maatregel de lagere inko mens extra zwaar zouden worden be last. waardoor nog sterker wordt be vorderd dat kinderen uit de lagere inkomens niet gaan studeren Als we Strdln raai bi aan/iei inde*. eer W oerden bussen le fabriceren v >or de Eind- hovense stadsdienst. Reeds zes we ken na de brand kwam de eerste bus gereed en <i< rest is daarna zeer spoe dig gevolgd Hel afleveren van de duizendste bus ging gepaard met een drankje en een hapje voor de genodigden, maar r.ok voor alle medewerkers van de fabriek. Zij maakten «r na afloop van de werkzaamheden een uitbun dig feest van. Marktberichten KAASMARKT BODEGRAVEN Aanvoer 36 partijen, le en extra kw 4.«6- tot 5.02; zware kwal. 5.03 tot 5,45. Handel flauw KAASMARKT WOERDEN Aanvoer 22 partijen. Ic-en extra kw ƒ4.90 tot ƒ5.-; zware kwal ƒ5.01 tot ƒ5.41. Handel flauw. KERKDIENSTEN WOERDEN R.K. Kerk: Bonavcnturakerk; H. Mis za. 19.15 uur. zo. K 10. 11.30 uur. De Kring: H. Mis za. 17.30 uur. zo. 9.30 uur. Vossenschans: H Mis za. 19.00 uur zo. 9.30 en 11.00 uur. Dagelijks van ma. tot wo. om 8.30 uur en do. tot za. om 19.00 uur in de Vossenschans. Dagelijks 8.00 uur. 9 00 en 19.15 uur in de Bonsventurakerk. Herv. Kerk Petruskerk 10.00 uur dr. J. Haitsma: 18.30 uur ds J Bogaard. Maranathakerk; 10.00 uur Cand. H. Nap te Amersfoort; 18.30 uur ds. J. M. de Meij (jeugddienst) Hofpoortziekenhuis: 16.00 inr ds. J. M. de Meij. Emmaschool: lO.Oü uui ds. J van «Ier Velden. Geref. Kerk: Opstandingskerk 9.30 uur ds. C. Ch. Griffioen: 18.30 uur ds. A Treurniet. Kruiskerk: 9.30 uur «is A Treur niet: 17 00 uur ds. C. Ch Griffioen Geref. Gem.: 10.00 en 18.30 uur lees- dienst. Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur lersdiensl 14.30 uur ds. C van de Weelr uit Huizen. Leger des Heils: Samenkomsten om 10.00 en 19.30 uur o.l.v. Kapitein G. F. Middel. Luth. Kerk. 10.30 uur ds C. F. Brii- sewitz. Evang. Opw. Gem. Samenkomst om 16.00 u. in de Julianaschool. Rem brandt laan. ZEGVELD lierv. Kerk. 9.30 en 18.30 uur ds. W Arkeraat s. HEKENDORP Herv. Kerk: 10.00 uur Cand G. K Korporaal te Gorinchem; 18.30 uur Cand. T. \V. H. van de Heijde te Rotterdam WAARDER Herv. Kerk. 9.80 en 18.30 uur ds T J. Kamerbeek. Geref. Kerk 9.45 uur in het Dorps huis ds. A. C. Langedijk: 14.00 uur in de Ned. Herv. Kerk: ds. Hulse bosch van Woubrugge. KAMERIK Herv. Kerk. 10.00 en 18.30 uur -Ir C A Tukker. Geref. Kerk 10.00 «*n 18 30 uur ds Langhenkel uit Wilms IJSSCHOTEN Herv. Kerk 10.00 en 18.30 uur ds H. Harkema uit Zeist Geref. Kerk 10.00 uur ds. A de Bruin uit Den Haag; 18.30 uur d* J. A van de Peppel uit Zeist HARMELEN Herv. Kerk 10 00 uur ds. C' A Ko- revaar uit Rotterdam: 18 30 uur ds G Spilt uit Ede. Geref. Kerk 10.00 uur ds G Kers- sies uit Loosdrecht: 18.30 uur ds \V J. Markus. MONTFOORT Herv. Kerk 9.30 en 18.30 uur ds J P Verkadc. Geref. Kerk 9.30 en 18.30 uur ds J. Maneschijn uit Amstelveen. De eerste hond over de dam.... WOERDEN V'«r ,rv wee* donderdag is de eerste hondeneigenaar gever baliseerd. omdat h:j z'n hom liet los lopen. Niet de eerste maar de zoveels.- be keuring voor overschrijding var. de maximum-snelhr viel die zelfde dag op de Rembrand;!aan. Daar werd op nieuw een groot ..antal automobilisten bekeurd omdat z. deze fraaie weg die toch wel gew< ldig is opgeknapt als „racebaan" gebruikten Burgerlijke stand Geboren Hendrika A. F„ d. van A J A Reu rings en J C M van Kleef, te Wilnis; Marion S C„ d. van N Czornyj en M M J Dudka. Segher*- straal 19; Jeroen M van M Na; en S J. de Water. Tournoysveld 72. Gijsbert. z \an F. de Heer en W van Brenk te Kamerik. Mark z van J. H de Wilde en A W. G. Griffioen v. d. Valk Boumanlaan 45: Nicohtte M„ d van L. H. de Jong en M W Assink. HeinsiUslaan 13. Ondertrouwd Jan C Blonk, oud 23 jaar. Rembrandt laan 52-1 en Mar line G F. A. J van Oosterom. oud 21 jaar. Geestdotp 17. Toek adres Esdoornlaan 43. Willem L Schippers oud 22 jaar. Rembrandtlaan 74-11 en Maria W. Veldhuijzen. oud 19 jaar. Prinsenlann 5 Toek. adres ieder eigen adres; Johannes G. Stolwijk, oud 19 jaar le Bodegraven en Hen drika Abels, oud 18 jaar. Jan Steen- - trant 63-11; T«ek. ad re- ieder eiger. adres. Gehuwd F. H M. van Riet en H L M T Hongervnrsl; G. J Spee en M A Duits. Overleden Trijntje A Stuurman, oud 79 jaar te B'>degraven; Cornells J van Esterik. oud 62 jaar. g«*h met S. van der Bij. Pannebakkerijen 9: Janke Hospes, oud 92 jaar. geh gew met J P. Uittcnbogaard. Linschoter- weg 29: N«-eltje van Grieken, oud 75 I ;;*ar te Driebruggen. meer nad rul p-n slaande zich getro terug te dringen ging d«* (haar tra> tie overminderd door t'ien |Dit IrljfriMB kU niet tot lEo mm* king van de prijs- en loon*i, op een i -ck te komen en hel zich b«roven. dat de stijging van het pr;j- handje fer voor 1972 ren recordhoogte Sr]Ier» le zien zou geven, mocht het kabinet zaal. niet werkloos blijven toezien Het k.< vinden. 1 bine; Biesheuvel bleef evenwel pa* dia Aan «lef Wel werden herhaaldelijk 1» spre* mgen gevoerd, maar die rid niet tot concrete resultaten De or heerste ontwikkeling op het loor prijvfronl was uitermate teleur i lend In het verleden wai men ir I situatie van ernstig» overbe*t«dln| inflatie steed* tot i*n snelle aft i mlng gekomen. Ditmaal echter h i men verzuimd een slagvaardig be Meer raker, werden tyden* het etentje I' aangeroerd zoals gewest vormt i g Eer moeilijke zaak dir waarschijr lijk toer j wel het best van bovenaf geregeld j kar. worden Ds Bogaard ontvangt veel beroepen I WOERDEN Nog steeds blijft ds J Bogaard, herv predikant In W<-erder beroepen ontvangen. Kortgeleden I* dankte de predikant nog v««or ber *•- pen naar Putten Amersfoort en Bar- neveld Daarna ontving d* Bogaard nog weer beroepen naar IJxseUtein en Rotterdam-I)elf *haven Argos voert actie WOERDEN In de week van 6 t'm 11 november zal „Argos een hui» aan huis-verkoop houden van zakagenda ten bale van haar jeugdafdeling Het programma in City "7 Voor een fijn St. Nicolaasgeschenk slaagt u in de enorm* sortenng geschenken voor fiets, bromfiets en auto van Want een geschenk vinden is daar geen probleem FOLDER OVER BEJAARDENZORG De Protestants interkerkelijke stichting voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging heeft een folder uitgegeven onder de titel: „Proble men?. kom een- lang". De hele folder is op de populaire toer gehouden. Via bijpassende teke ningetjes en aangepaste rijmen is het werk van de stichting voor alle betrokkenen duidelijk en prettig leesbaar uiteengezet Een voorbeeld „Bent u bejaard. wat slecht misschien ter been? L' heeft tot nu toe zelfs alles nog wel geklaard. maar kunt nu niet overal meer heen? U ziet tegen enkele werkjes op? Het doen van boodschappen. het ramen lappen dat is telkens weer getob? Wat zou het heerlijk zijn. als een ander die werkjes even voor u deed Ja. speciaal voor u is het dan fijn dal u door dit schrijven weet, dat er in Woerden «en stichting bestaat. die u wat betreft deze wens helpt met raad en daad. Belt u Haven 10 dan even of meldt het ons lar.gs and're weg. dan kunnen wij misschien wel hulp geven!" MEDEWERKING GEVRAAGD Bij de folder is zelfs een antwoordkaart aan wezig. waarop elke ingezetene kan aangeven een gesprek te willen hebben met een maatschappe lijk werker, de leidster van de gezinsverzorging of de leidster beja «rdenwerk. Daarnaast vraagt de stichting in de folder jongedames om opgeleid tc ./orden voor gezinsverzorgster en medewer- kers(sters). die geen speciale opleiding nodig hebben Wat we! van ze gevraagd wordt is. dat deze dames ongeveer 12 uur per week beschik baar zijn en een positieve inzet hebben tegenover de ouderen in onze samenleving, met het doel hen zo lang mogelijk in de eigen omgeving hun zelfstandigheid te laten behouder,. Voor dit werk wordt een bepaalde vergoeding gegeven en de leidsters kunnen daarover meer vertellen In lichtingen Haven lö. telefoon 3485 HERMAN DE MAN-TENTOONSTELLING Niet minder dan n. Oudrwater de tent werken van Herm. Woerden geboren ir het land grote in] aantal streekgenote: held tegenover deg' verre reis voc sitic tc bezoeken. Conclusie Herman de Man Is bij het lezerspu bliek nog steeds een zeer geliefd auteur en zijn plaats In de nj van „klassieke" schrijvers Is len volle verdiend im 6000 bezoekers hebben in >onstelling over het leven en in de Man bezocht Deze in chrijver blijkt bij zeer velen druk te hebben gemaakt Het was zelfs ver in de minder- len. die er een dikwijls moesten maker, om de expo- MONl'MENT? Gevolg van de succesvolle tentoonstelling: binnen afzienbare tijd zullen verschillende roman» van De Man. die momenteel zijn uitverkocht, weer in herdruk verschijnen. Voorts maakt momenteel dc KRO-televisif* een documentaire over deze streek en zijn bewoners aan de hand van het werk van Herman de Man. Deze documentaire zal rond Kerstmis worden uitgezonden De secretaris van het tentoonstellingscomité, de heer Th A Pollemans. heeft het plan opgevat het vele materiaal dank zij de tentoonstelling aan het licht gekomen, op een of andere wijze in boekvorm te vereeuwigen Voorts zal het batig saldo van de expositie worden aangewend als beginkapitaal voor een monument, op te richten in Oudewater Herman de Man zal dus blijven leven" in deze omgeving en dat za) velen van zijn bewonderaars goed doen HET SPUIGAT Ton Stierhout laat in „Spuigat", de schoolkrant van de St Jozefschool voor r.k Mavo. op zijn manier de docenten aan het woord en laat dan de waarnemend directeur, de heer Van Es. zeg gen „Wie een kuil graaft voor een ander kan bij mij de straf komen halen En de heer Janssen „Eigen baard is goud waard'" Woerdense potpourri MARRARAMRRRRRMRRMRMfWWMWWWM HET LAATSTEf?) F F. ESS IE Met een tweetal historische bals in het Arsenaal zijn dan de feestelijkheden voor 1972 nagenoeg afgesloten, afgezien van de komst van Sint Ni co la as op zaterdag 18 november a_s Ook nu Woordenaar is niet anders gewend was de stemming weer opperbest en alle aanwezigen hebben genoten van de feestelijke en gezellige sfeer Dal g' ld voor beide avonden Vrijdag werd het eerste deel van de avond verzorgd door de Slad«.kapel, het tweede deel door de Vrolijke Ttrolers Zaterdagavond waren de rollen omge keerd Maar dat maakte alleaal niets uit, de stemming was de hele avond perfect en beide muzikale groepen hebben zich voortreffelijk ge weerd Woerdenaar wil hier niet gaan herhalen wat hij reeds eerder schreef Maar dil feestjaar is voor d« onderlinge verhoudingen wei een zeer nuttig en leerzaam jaar geweest Velen hebber, hun mede-burger* met andere ogen Ieren zien en vooral voor een aantal nieuw ingekomenen moet Woerden in 1972 een ..openbaring" zyn geweest Laten we daarom proberen In de komende Jaren let» van de goed«- sfeer en de gezelligheid van dil feestjaar over te houden Dat kar. alleen maar gunstig zijn voor dr Woerdense samen leving kaar t» »Vd, „KOM OVER DE BRIC. VRAAGT MI.DI WERKING Ook in Woerden zal In de permde van 13 tot V december een grootscheepse actie worden ge voerd voor „Kotn over de brug' Daarin werker katholieken en protestanten samen '.rn «er, t taaibedrag van 50 miljoen gulder brenger. De actie wordt onderste radio en televisie De projer actie gerealiseerd moet worden o j eet en in bijna 80 landen Woerdenaar behoeft over het do niet te achnjven Dat gebeurt elde in dit blad waarschijnlijk ook n -c wel aan de orde komen Verheugend i* het te weten, dat protestanten en katholieken hier samenwerken om de nood va- de medemens overzee te helper, lenigen Er zijn voor Woerden en Zegveld ongeveer 300 me9e- werkers nodig om de actie te doen slagen Iedere medewerkerfster, behoeft niet meer le doen dan In de eigen straat (of In de onrr.lddrüjjke omge ving daarvan) ongeveer 13 adressen te bezoeken Dat betekent dan maandagavond II december tussen 19 en 20 uur de enveloppen met inforrra- tlemateriaal afgeven en op vrijdagavond 13 de cember op dezelfde tijd de env«;>pen afhajer. Wie bereid Is voor dit goede d'*enkele uren beschikbaar te stellen dat moet toch wel kun nen kan zich by een van de oomitéleden op geven Voorzitter Is de heer J W van Zijl Utrechtsestraatweg 70. tel 2375. secretaresse rr.e vrouw Noordermeer, Brrttnerstraat 13 tel «792 Nadere tnllchtir.gen verschaffen ree ma; t r* plaatselijke kerkbladen HOUDT DE SCHOOL GAAF In Woerden is er een gezond streven '»rr. d« speelplaatsen bij de scholen in de nieuwe woor. wyken ra schooltijd ook beschikbaar te steller als speelplaats voor de kinderen uit de w.jk Het is een goed idee om deze speelruirr.tr z/. ir.'e- sief mogelijk te gebruiken Nu Wijkt ook .- dit geval de praktyk minder moot dan de throne Er wordt namelijk aan de scholen, vooral m het Staatsliedenkwartier, zoveel schade aangrrlch* dat de schoolhoofden steen m been klagen h.. de politie Gezien de bouw met pla't» dak er wordt er vooral op de schoten veel vernield aan glat en dakbedekkmg Daarom, als het zo doorgaat ziet ondergetekende er van komen dat op de duur de jeugd na schooltijd weer grweerd zal moeten worden Schoolbesturen, gemeente bestuur en politie doen daarom eer. beroep op de ouders en omw<mender, «m er aan me» te werken, dat er aan de serie vernielinger. een eind komt Dat is in aller be'.ar.g er. zeker in dat van de kinderen zelf SPREI K VAN DF WERK Gelezen in Parool* Kronkel en afkomstig van de Engelse geestelijke William Ralph Ing» Voor ik trouwde had Ik zes theoneer. over de bette manier om kinderen op te voeder. Nu heb ik i»« kinderen en geer. en*».e theorie rwrr

Digitale Krantenarchief - RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Woerdense Courant 1949-1995 | 1972 | | pagina 13