I ÏARVO KORTEKAA GEVAERT TA /BI MET RAAD EN DAAD m 't geleende haasje „VICTORIA WILLEM s IDEALEN LEIDSE5TRRRTWEG 3 TEL.24E5 EVEN MEZEN...! Donderdag 18 april 1968 MIERENPLAAG Ik heb een vre selijke mierenplaag. Als er een doos met gebak of koekjes (dicht) een nacht blijft staan zit hij de volgende morgen vol met mieren. Ik moet dan alles weggooien. Hoe kom ik van de mieren af? Antwoord: Individuele mieren do den heeft geen zin, want het is zoals wel gezegd wordt, als er één gedood wordt, komen er tien op de begra fenis. Afdoende is alleen als men de nesten opzoekt en de mieren, larven en eieren hierin doodt. Het beste is de nesten op te zoeken door na te gaan waar de mieren geregeld lopen. Volgt men deze paadjes, dan vindt men het nest wel. Heeft men die nesten gevonden, dan als dit niet te groot is, met kokend water begie ten. Grotere nesten open leggen én bestrooien of begieten met een in secticide. Ook kan men de mieren zelf gebruiken om het nest met in houd te doden. U maakt daartoe een strooimiddel als volgt: 1 ons fijne borax, Vz ons bloem van zwavel, dat droog mengen en 's avonds bij droog weer op de mierenpaadjes strooien De mieren brengen dan dit middel zelf in het nest. Enige avonden her halen. Het is voor de mens onscha delijk. Het beste is het nest op te sporen en te vernietigen. GEVONDEN RING In juni 1967 vond ik een gouden ring en gaf die af aan het politiebureau met opgave van naam en adres. Na 4 maanden bleek de ring niet afgehaald te zijn. Hoelang duurt het nu voor de ring mijn eigendom wordt? Antwoord: U wordt nimmer eige naar van iets wat door een ander verloren is, hoogstens bezitter voor de eigenaar. Na drie jaar is de be zitter te goeder trouw beschermd tegen een vordering door de eige naar. U bent echter geen bezitter van de ring, maar dat is de politic geworden. U zult dus geen aanspraak op de ring kunnen maken. STADSGEZICHTEN Zijn stads gezichten van omstreeks 1900 geld waard? Antwoord: Vermoedelijk bedoelt u prentbriefkaarten? U kunt op drie manieren proberen uw verzameling van de hand te doen, nl. door een advertentie te plaatsen in hel maandblad „De verzamelaar". Wil lem van Noortstraat 59, Utrecht, tel. 030-10969. Voor niet-leden bedraagt de prijs van een kleine advertentie 7,50, voor leden 5,terwijl het lidmaatschap 6.per jaar kost. Verder kunt u zich wenden tot de heer A .Tjeenk Willink, Nahuysplein 5, Zwolle, die juist in het december nummer van het tijdschrift het eer ste van een reeks artikelen over prentbriefkaarten schreef en die wellicht belangstelling voor uw ver zameling heeft. Tenslotte is een adres voor in- en verkoop van antiquiteiten, waaron der prentbriefkaarten, De Antiekhal. Oude Hoogstraat 9. Amsterdam-C. tel. 020-234190. Kamerik PROVINCIE KOCHT GROND VOOR RECREATIE Teneinde voor Ged. Staten een slag vaardig beleid op dit terrein moge lijk te maken, verklaarden Provin ciale Staten in hun vergadering van 12 mei 1965 het college bevoegd tot aankoop van gronden ten behoeve van de openluchtrecreatie, en lol subsidiëring in de aankoop van re creatief waardevolle gronden door daarvoor in aanmerking komende instellingen, een en ander tot een bedrag van ten hoogste 200.000. Het maximumbedrag van deze machtiging is in de vergadering van 25 mei 1966 verhoogd tot ƒ500.000. Gedurende het jaar 1967 is door Ged. Staten twee keer gebruik gemaakt van de bedoelde aankoopmachtiging, in totaal tot een bedrag van f 209.896,50. In beide gevallen betrof het een aankoop door de provincie van onroerend goed ten behoeve van de openluchtrecreatie ten algemenen nutte, te weten: a. de aankoop van 6.69.60 ha (pacht- vrij) weiland, hooiland en water, met enkele opstallen waaronder een boerderijtje onder de ge meente Kamerik: b. de aankoop van 4.23.15 ha (paeht- vrije) boomgaard en weiland in het oeverrecreatiegebied Rijn en Lek I. Toen de eigenaresse van de gronden in Kamerik uitdrukkelijk de wens te kennen gaf de transactie op korte termijn te willen realiseren, hebben Ged. Staten na het inwinnen van ad viezen omtrent de recreatieve mo gelijkheden ter plaatse, besloten tol deze aankoop met gebruikmaking van de aankoopmachtiging. De on derhavige percelen zijn zeer gunstig gelegen ten opzichte van het reeds bestaande recreatiesteunpunt vis water met parkeeraccommodatie nabij de Ir. Enschedéweg. Ged. Sta ten stellen zich voor te gelegener tijd voor de realisering van de nog na der uit te werken bestemming een afzonderlijk voorstel te doen. Aan het rijk zal worden gevraagd voor 50 te subsidiëren in de kos ten van de onderhavige aankoop en in de kosten van de te treffen voor zieningen. MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR Tip voor autobezitters Bij een verkeersovertreding of auto-ongeval kunt u des kundigen nodig hebben om u te verdedigen en eventueel de schade vast te stellen, en voor u te verhalen. Deze staan voor u klaar als u een RECHTSBIJSTANDPOLIS bezit van een onpartijdige maatschappij. Jaarpremie voor een pers. auto 50,per jaar. Vraagt ons vrij blijvend inlichtingen. STATIONSWEG 11-12 - TEL. 03480 - 20 20-39 61 - WOERDEN HIT VIRTPIK VAN DE K12 MAAKT DE ONTE VREDENHEID OP DE ANDERE SCHEREN NOC GROTER 'taap gaan ze alweeren ze z'jfj hir laatst aance komenwa ar o al moeten w<j' e'cenlnk noc wachten/' MARTIN EVENS ruim te va piloot art- genoeg wokiw l/ ~eent onze mascotte doctordank zn c/ herein wu tzmm'UZn oadelnk land/a/cs - permissie. waarom zouden ze uclvl nk zoom u zitten te spp^jcen, oj> aap de? prs rffl 1 |Moutbrood| morgen nemen, zelf proeven! Collecte-oproep burgemeester In april de maand met een A komt de volksziekte met een A, ast ma, in het middelpunt van de be langstelling door de jaarlijkse col lecte. Van 22 tot en met 27 april zal er weer een beroep op alle inwoners worden gedaan om met kleine en grote gaven een bijdrage te leveren tot de astmabestrijding, De strijd tegen astma staat nog enigszins in het teken van de A. Een compleet ABC lang is de weg, die men nog zal moeten gaan vóór men zal kunnen zeggen: deze volksziekte hebben we onder de knie. De volksgezondheid is een kostbare zaak. Dat de astmatisch aandoenin gen zeker 800.000 mensen in Neder land ernstig belemmert in hun maat schappelijke kansen en levensgeluk, is een zeer ernstige zaak. Dit jaar hoopt het Nederlands Astma Fonds, dat de astmabestrijding in Neder land overkoepelt, bijna een miljoen te kunnen besteden aan een groot aantal urgente zaken, die het mo ment Z van het alfabet dichterbij kunnen brengen. Ik doe op deze plaats gaarne een be roep op u allen om met uw bijdrage enkele stappen op deze weg der ast mabestrijding mogelijk te maken. B. H. G. TER HAAR ROM EN Y Voor dc balie „Ik zag 'm in een flits van m'n auto- lampen, toen ik voorbij z'n huis kwam. edelachtbare" vertelde de van top tot teen in 't groen gehulde getuige. ..En ik wist dat ie geen jachtvergunning had. Hij kón dus niet eerlijk aan dat haas gekomen zijn." Jagers en jachtopzieners spre ken altijd van ..het haas", maar hier was het haas ook het haasje, want de getuigende jachtopziener had be sloten de eigenaar van het haas een lesje te leren. Hij reed door naar een neef van de schuldige en sprak af. dat die z'n familielid zou opbel len. Ondertussen keerde hij ijlings terug, parkeerde de auto voorbij het huis en sloop naar de garage, waar het haas aan een spijker hing Ter wijl de onrechtmatige wildbezitter zijn telefoongesprek voerde, graaide de gerechtigheid het dier van de muur en maakte zich uit de voeten. Naar de vergaderende schietvereni ging. Daar werd het haas met gejuich ont vangen. De penningmeester wilde het bij opbod verkopen, de secreta ris wilde er over schrijven in het plaatselijke blad. de aanwezige le den meenden echter dat er een feest maal moest worden aangericht en dat daarna de huid moest worden teruggestuurd. Maar toen sprak de gemeente-secretaris afkeurende voorden over diefstal en ontvreem ding van andermans eigendommen en schuldheling, indien van diefstal afkomstig wild zou worden opgege ten. En toen ieder vol schuldgevoe lens zijn trek in een malse hazebout verloren had, verklaarde hij zich persoonlijk bereid het dier terug te brengen bij de bestolene. „Maar we vertrouwden de gemeen te-secretaris ook niet verder dan we 'm zagen" verklaarde de gestalte in het groen, „en daarom gingen we hem allemaal samen per post ver sturen. Aangetekend en al met aan gegeven waarde." „Hoe kwam die haas dan bij de po- lil e terecht?" vroeg de politierech ter. „Omdat het hele pakket geweigerd vurd, edelachtbare. We hadden er natuurlijk geen postzegel op geplakt. En die stroper wou niet dokken." „Dan kwam het dus terug bij de af zender „Nee. want die stond er niet op. Hel kwam terug aan het postkantoortje. En toen vroeg de kantoorhouder aan de opperwachtmeester wat ie er mee aan moest. En toen wilde de opper het in beslag nemen. Maar die gunden we het haas helemaal met, want die had het rustig opge vreten. Die eet alles op wat ie in beslag neemt. Laatst was er nog een varken losgebroken .Terzake" zei de politierechter. Goed dan. toen kwam dat varken op "t postkantoor om het pakket in beslag te nemen, maar toen kon de kantoorhouder het nergens meer vinden. Maar wat doet die opper, die slapt naar 't gemeentehuis en terwijl hij op de burgemeester zit te wach ten in de kamer van de secretaris, ruikt hij haas Dat haas hing na melijk aan de kapstok in de kast van de gemeente-secretaris, want die snuggere had t pakketje maar weer uitgepakt' Afijn, d'r wordt proces verbaal opgemaakt tegen de secreta ris. maar de burgemeester laat dat weer ongedaan maken en het haas verhuist naar de kamer van de bur gemeester. want die is het hoofd van de politie ter plaatse. Als u begrijpt wat ik bedoel." „En hoe kwam u dan aan die klap?" „Dat is m'n eigenste stomme schuld, edelachtbare. Ik ging namelijk aan de schutter vertellen, dat zijn haas op 't gemeentehuis lag. als gevonden voorwerp, en dat ie *t daar terug I kon halen Maar ja. toen wist ie al. dat ik 't uit z'n garage gepikt had. want dat had z'n neef hem verteld. Van dat telefoongesprek, weet u wel." De verdachte bekende grif. dat hij de jachtopziener een oorvijg had gegeven. „En ik wil hem er best nog een paar geven, edelachtbare." ver telde hij. „want hij hoeft me nog niet tegen jan-en-alleman voor stro per uit te maken. Dat ben ik toeval lig helemaal niet. Ik heb ook geen wapens. Dat haas had ik toevallig gekregen van de voorzitter van z'n eigen schietvereniging en daar kan hij het navragen. Hij is hier om te getuigen. En die was niet op die ver gadering omdat ie die avond bij mij thuis zat. om me te bedanken. Als belastingconsulent had ik nogal wat belasting voor 'm weten terug te krijgen. D'r zijn gelukkig nog men sen die dat waarderen, edelachtbare, en die dan een cadeautje geven." „En wie heeft die haas nu soldaat gemaakt?" wilde de rechter weten. „Dat is mij" een raadsel" zei de be laagde en geplaagde belastingconsu lent. „De burgemeester had 'm des avonds vergeten mee naar huis te nemen en dc- volgende ochtend was bet haas het haasje. Ik denk, dat de werkster het in de wacht gesleept heeft." „O. dan kan ik je beter inlichten grinnikte de jachtopziener. „Toen je mij die klap verkocht had, heb ik de juffrouw van het loket naar bo ven gestuurd om het gevonden voor werp uit de burgemeesterskamer te halen. En je bent een knappe jon gen als je me dat maaltje nog af neemt." De officier van justitie concludeer de, dat de klap feitelijk al gewroken was. dat getuige onder meer had toegegeven dat hij zelf de klap had uitgelokt en tenslotte dat getuige zijns inziens niet erg pijnlijk was aangedaan, mitsdien hij vrijspraak vorderde. De rechter kon het daar volledig mee eens zijn. Op de pu blieke tribune klonk vrolijk gegrin nik en zacht applaus van de vrijwel voltallig opgekomen schiet vc rem - SANDEMAN PORT en SHERRY Slijterij en Wijnhandel Stationsweg 14 - Tel. 26 57 I I Hiiur met recht van koop CZ m v.a. AiWi p.mnd. zonder eerste storting Demonstraties v»n 111c modellen te Rotterdam dageiljla van 10-4 uur door onze Wurlltzer-otganlit JOOP WALVIS. F.ceii duizenden fflniitVHf ft ebben leer- den roet Uct normale noieatchrlfi door mld- del van het unieke aanwlinvHccm op de Wurlltzer-achool vlot orgelspelen. Enorme sortering Piano's. ..Prijzen v.o. 675.- Huur met recht von koop van°f15 p.mnd. zonder eerste storting •Letwel: hoge inruilwaarde.< voor Uw oude PIANO, HARMO- I NIUM of ELECTRONISCH ORGEL Vroog folders en inlichtingen bij de Wurlitzer-importeun 'Westersingel 42-44 •R'dorr tel. (010)13 50 25 door: HENK VAN HEESWIJK No. 36 Het meisje krukte hevig blozend naar Willem Caron en moest met haar kopje tegen het zijne klinken. Toen kwamen de gelukwensen los. De andere kinderen, voor wie dii neiuwtje een volkomen verrassing was, omhelsden Willie, die verlegen lachend alle gelukwensen in ont vangst nam. Ze liet zich door Jan Willem en Harry kussen en zelfs de lange Peter verstoutte zich een zoen op haar wang te drukken. Wil lem en Ria stonden er lachend bij te kijken en na al dat gezoen, zei hij: „Tja, ik kan nu voor goed fatsoen niet achterblijven. Ze zou kunnen denken, dat ik het niet meende." En hij ••beende op de vrouw toe, pakte haar gezicht tussen beide handen en drukte een zoen op haar lippen. „Als je straks directeursvrouw bent, durf ik het niet meer", zei hij vrolijk la chend om de hevig blozende gedien stige. Na het eten kwam de wijn op tafel en werd er opnieuw geklonken. Wil lem had daarna een klein onderons je met Jan Willem en zijn vrouw, waarna hij weer naar zijn plaats te rugging en tegen zijn glas likte. „Kinderen, ik heb nog een verras sing. Tenminsteik hoop, dat het er een zal zijn." Hij wachtte even, tot het helemaal stil was en vervolg de, rustiger: „We zitten nog met het woningprobleem voor onze dochter en Peter. Harry en Thea waren zo vriendelijk om terstond een deel van hun huis voor het jonge paar vrij te maken en dat heeft iedereen ont zettend op prijs gesteld. Ik niet het minst, Thea. Doch er is straks een andere oplossing." Hij wees naar buiten. „Daar heb ik grond en mag ik bouwen. Morgen ga ik meteen tekeningen laten maken om zo spoe dig mogelijk een bouwvergunning te kunnen aanvragen. Aanvankelijk was ik van plan daar een gewoon huis te laten bouwen. Ik heb met Jan Willem overleg gepleegd en met mijn vrouw. Omdat ik nu een ander plan heb. Ze zijn het met me eens. We laten er een dubbel huis neer zetten, zodat er te zijner lijd twee gezinnen kunnen wonen. Als Peter wil, kan hij ook bij mij aan het werk. Jan Willem moet in de ko mende dagen dan maar eens uitzoe ken, waar we een boom van een ke rel als Peter is. kunnen gebruiken. Dan kunnen Mientje en Peter in het ene deel gaan wonen.Jan Willem en Tonnie in het andere. Als Harry cn Thea hen dan tot zolang willen hel pen, zullen we allemaal jullie daar dankbaar voor zijn." Thea zei rustig: „Dat weten ze wel. We zullen ze met liefde net zo lang herbergen, als nodig is, niet Harry?" „Dat hadden we toch al afgespro ken", zei hij op zijn goedige brom- tcon. „Dank je. kinderen. Gaan jullie er mee akkoord?" Hij keek naar zijn dochter en zijn aanstaande schoon zoon. ..Vanzelf', antwoordde Peter. een tikkeltje aangedaan. .-.Ik wil graag bij u komen werken, vader." „En wat zegt onze Mientje ervan?" Iedereen zag. dat het meisje moeite had met haar tranen te wees hou den. „Ik zeg alleenu bent ver- schikkelijk lief voor ons „Ik heb veel goed te maken, kinde- le-n", antwoordde hij. nu veel zach ter. ..Dat is voor jullie dus in orde. MaarHij draaide zich naar Thea, pakte haar bij de beide han den en trok haar omhoog, zodat ze naast hem stond. Liefdevol legde hi; een arm om haar heen en trok haar naar zich toe. „Maar aan dit lie ve vrouwtje heb ik nog meer goed te maken. En natuurlijk aan mijn zoon Harry. Kinderen, ik ben een dwaas geweest. Dat wil ik nu eer lijk weten. Al die tijd heb ik niets willen weten van mijn zoon en van mijn schattige schoondochter, die liier nu naast, mij staat. Desondanks is er nooit één kwaad woord over haar lippen gekomen. Nooit een en kel verwijt. Integendeel. Van mijn vrouw weet ik. dat ze altijd belang stellend naar mij vroeg. En het feit, dat hun zoon op Thea's initiatiel naar mij is genoemd dit alles te zamen genomen ben ik diep in de schuld gekomen bij dit tweetal. Har ry, jongen, je bent te benijden mei dit vrouwtje- Je moet een gelukkige kerel zijn. Daarom ga ik goed ma ken. waarin ik tekort ben geschoten. Jullie moeder en ik kijk ons maar eens aan. we worden een dagje ouder. Ik krijg nu mijn oudste zoon bij me en Peter. Harry, je plaats naast je broer is nog steeds open. Als je wiltje kunt die plaats in nemen. Ik zal gelukkig zijn, als jul lie tweeën samen geleidelijk aan mijn taak willen overnemen. Dan zal ik het wat gemakkelijker krijec-n en daarvan zal ook jullie moeder kunnen profiteren. Ik heb haar wel eens verwaarloosd. Ook dat wil ik goed maken. Harry en Thea: moeaer en ik hebben besloten om binnen at zienbare tijd jullie de huur op te zeggen in Anderlo. Om de eenvou dige reden, dat we er zelf willen gaan wonen. Maar we kunnen jullie natuurlijk niet op straat zetten, cn daarom hadden we gedacht: jullie moeten dan maar in dit huis je bi vak komen opslaan. Het is wat groot maar dat lijkt me geen be zwaar." Hij keek lachend naar zijn schoondochter. „Je hebt één zoon, er is ruimte genoeg voor meer kin deren. In ieder geval zeker meer dan in Anderlo. Jan Willem heeft geen bezwaar. Ik wil op deze ma nier vergoeden, wat ik jullie tekort gedaan heb. Willen jullie dat aan vaarden?" Harry greep over de tafel heen naar zijn vaders hand. „Vader, dat is dat is geweldig... Ik zal graag hier komen werken, dat weet Jan Wil lem ook wel. We hebben er dikwijls over gesproken En toe Thea. zeg jij nu ook eens wat!" Ze sloeg haar armen om Willem's hals. waarbij ze op haar tenen moest staan en kuste hem. rustig, met een blij gezicht. „Dank je. vader... ik heb je al gezegd: dit is de gelukkig ste dag van mijn leven." Toen wend de ze zich tot Ria: „Dank u wel, moeder. Ik ben onuitsprekelijk ge lukkig cn blij „Zo. Daar drinken we dan op, kin deren. Kom. Peter, doe je niet mee'' Wat drink jij daar?" „Cola. vader." Mientje antwoordde: „Peter drinkt nooit, vader. Omdat hij altijd moet rijden." Willem knikte. „Dat is waar ook. daar heb ik natuurlijk niet aan ge dacht. Het is verstandig. Je hebt ge lijk. Hou jij het maar bij Cola." Het was reeds ver na twaalven, toen Peter in de grote wagen van zijn aanstaande schoonvader de Ander- loërs wegreed en Jan Willem zijn Tonnie naar huis bracht. De vrou wen hadden alles al afgewassen, zo dat de keuken geheel aan kant was. Willie ging naar haar kamer, als al tijd vriendelijk goeden naeht wen send. Toen werd het stil in huis. De grote lichten in de salon waren uit. Nog één schemerlamp brandde voor Jan Willem, als hij thuis kwam. Op de grote slaapkamer nam Ria haar man in de armen. Ze keek hem enige tijd in de ogen. „Jij hebt van daag een grote overwinning op jezelf behaald, jongen. Ik heb je vanavond bewonderd om je moed. Je hebt al onze kinderen gelukkig gemaakt „Ik hoop het. mijn hartje. Ik ben veel tekort geschoten en Ze legde een vinger op zijn lippen. „Ssst. Je was volkomen gelukkig, omdat we na zo'n lange tijd weer allemaal vereend waren." .Ria en jij? Wat heb ik aan jou nog goed te maken?" Ze maakte zich los en deed een pas terug. Terwijl ze schijnbaar diepzin nig nadacht, antwoordde ze: „Tja nu je het zegtik ben toch veel wat tekort gekomen, Willem." Hij keek haar geschrokken aan. „Wat is het. mijn hartje" Zeg het ik zal alles doen om het te vergoe den. Wat is het?" Met de armen over elkaar en haar hand onder haar kin keek ze hem aan. „In aanmerking nemende alle vrouwen die je vanavond hier in huis gekust hebt Tonnie. je se cretaresse Thea, dat knappe schoondochtertje van ons en niet te vergeten onze Willie Een wuf te echtgenoot heb ik plotseling kust heel brutaal in mijn bijzijn zijr. secretaresse en mijn dienstbode Wie is het morgen? De kantinejuf? Of soms de rooie Sjaantje?" Hij proeste het uit. ..Ria, weet je niets beters voor me?" „Jazeker. Ik zit er net aan te den ken. dat ik er vanavond maar be kaaid van af gekomen ben. Willem In dit opzicht heb je nog wat goed te maken. Hoe denk je er over?" Hij liep met wijd uitgestrekte armen op haar toe. Einde Zeer waarschijnlijk heeft u ook onze TUINMEUBEL-EXPOSITIE gezien, in de tuin tegenover onze zaak. In deze geweldige collectie hebben wij de meest „luie" stoel' Echt iets voor u! Hoewel het nog vroeg in het seizoen is. raden wij u aan, niet tot het laatst te wachten. <>mdat „de hardlopers" dan waarschijnlijk niet meer leverbaar Een opvallende stoel uit de collectie: Aluminium, gepolsterde loper in frisse kleuren, geheel opvouwbaar en slechts 16.90. Voorspeld is een lange, warme zomer. Neem het ervan! Relax met EEN' TUINSTOEL VAN KORTEKAAS! Kom gerust even kijken, er ligt een folder v ir u klaar' VOORVERKOOP: TUINSTOEL, verzinkte buis, opvouwbaar, slechts 8,95. en stoelen waarin u „bij de tijd" bl

Digitale Krantenarchief - RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Woerdense Courant 1949-1995 | 1968 | | pagina 3