Digitale Krantenarchief - RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

HomeDisclaimer

DISCLAIMER

Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard heeft met de desbetreffende uitgevers afspraken inzake het op internet toegankelijk te maken van kranten voor niet-commercieel gebruik. Gebruikers zijn niet gerechtigd om enig commercieel gebruik te maken van het ter beschikking gestelde materiaal. Voor zover personen overigens auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met het RHC.

Het RHC stelt de kranten beschikbaar als historische journalistieke bronnen, in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen. Zo draagt het RHC bij aan de lokale geschiedschrijving. Het RHC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kranten en ondersteunt deze inhoud op geen enkele wijze. Het RHC sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit (elk gebruik van) de inhoud van de kranten en deze website.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen het RHC de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.